- Reklama -
Strona Główna pierwsze wiadomości Psychika i uwodzenie 12 rodzajów inteligencji, którą posiadasz?

12 rodzajów inteligencji, którą posiadasz?

0
- Reklama -

W 1983 roku psycholog Howard Gardner zasugerował istnienie różnych typów inteligencji. W swojej książce "Ramy umysłu" postulował, że inteligencja nie jest jednolitą całością, ale raczej siecią zdolności, które funkcjonują w mniej lub bardziej zsynchronizowany sposób.

Swoją teorią inteligencji wielorakich obalił klasyczną koncepcję inteligencji, proponując, że wszyscy jesteśmy ekspertami w różnych dziedzinach. Są ludzie ze szczególnym talentem do liczb i inni, którzy świetnie się komunikują.

Dlatego Gardner na nowo zdefiniował pojęcie inteligencji jako „Potencjał biopsychologiczny do przetwarzania informacji, które można aktywować w kontekście kulturowym, aby rozwiązać problemy lub stworzyć produkty cenne w kulturze”. Dlatego rodzaj inteligencji, który rozwiniemy, będzie zależał zarówno od czynników genetycznych, jak i od naszego doświadczenia.

Różne rodzaje inteligencji, które możemy rozwinąć

- Reklama -

Początkowo Gardner zaproponował istnienie 7 typów inteligencji, ale później włączył dwie dodatkowe inteligencje, az czasem dodano inne konstrukty, które poszerzają nasze spojrzenie na inteligencję.

1. Inteligencja logiczno-matematyczna

Inteligencja logiczno-matematyczna odnosi się do zdolności do racjonalnego analizowania problemów, wykonywania operacji matematycznych i badania zagadnień naukowych. Obejmuje umiejętność obliczania, kwantyfikacji, rozważania twierdzeń i hipotez oraz wykonywania złożonych operacji logicznych.

Osoby te używają myślenia abstrakcyjnego i symbolicznego, rozwijają umiejętności sekwencyjnego rozumowania oraz stosują się do wzorców myślenia indukcyjnego i dedukcyjnego. W rzeczywistości mają umiejętność opracowywania równań i dowodów, wykonywania obliczeń i rozwiązywania abstrakcyjnych problemów, aby czuć się komfortowo w dziedzinie matematyki i fizyki.

2. Inteligencja językowa

Inteligencja językowa odnosi się do szczególnej wrażliwości na język mówiony i pisany. Przejawia się jako umiejętność uczenia się języków i efektywnego używania języka do osiągania określonych celów. Na przykład pisarze i wielcy komunikatorzy mają tego rodzaju inteligencję.

Osoby z inteligencją językową używają języka do wyrażania i doceniania złożonych znaczeń. Posiadają umiejętność analizowania informacji werbalnych i niewerbalnych z dużą dokładnością, rozumienia słów i języka niewerbalnego, a także są w stanie tworzyć produkty wykorzystujące język ustny i pisemny.

3. Inteligencja przestrzenna

Inteligencja przestrzenna obejmuje zdolność rozpoznawania i manipulowania modelami na dużej przestrzeni, takiej jak ta używana przez nawigatorów i pilotów, a także modeli na mniejszych obszarach, takich jak rzeźbiarze, chirurdzy, szachiści czy architekci.


Ten rodzaj inteligencji odnosi się do zdolności myślenia w trzech wymiarach. Osoby, które go posiadają, mają niezwykłą zdolność rozpoznawania i manipulowania szczegółowymi, wielkoskalowymi obrazami przestrzennymi. Mają też bardzo aktywną wyobraźnię.

4. Inteligencja kinestetyczna ciała

Inteligencja kinestetyczna lub cielesna to zdolność wykorzystania całego ciała lub jego części do rozwiązywania problemów lub tworzenia produktów. Osoby z tego typu inteligencją mogą zostać na przykład doskonałymi sportowcami lub tancerzami, ale mogą też być chirurgami, mechanikami, fizjoterapeutami czy stolarzami.

Osoby z inteligencją ciała i kinestetyki rozwiązują problemy poprzez głęboką więź między umysłem a ciałem. Osiągają dużą kontrolę nad automatycznymi i dobrowolnymi ruchami, dzięki czemu mogą wykorzystywać swoje ciało w wysoce zróżnicowany i kompetentny sposób do rozwiązywania różnych problemów.

5. Inteligencja muzyczna

Inteligencja muzyczna odnosi się do umiejętności interpretacji, komponowania i oceny wzorców muzycznych. Osoby z tego typu inteligencją mają zdolność rozpoznawania i tworzenia muzycznych tonów, rytmów i barw.

Zwykle mają doskonałe zdolności uczenia się piosenek i rytmów, a także komponowania muzyki i gry na różnych instrumentach muzycznych. Rozwijają szczególną wrażliwość na muzykę i mogą łatwo wykryć niewłaściwe tony lub rozstrojone instrumenty.

6. Inteligencja interpersonalna

Inteligencja interpersonalna to zdolność rozumienia intencji, motywacji i pragnień innych oraz wykorzystywania ich do asertywnej relacji z innymi. Osoby z tego typu inteligencją rozwijają zdolność rozpoznawania i rozumienia psychologicznego tła innych.

Dlatego inteligencja interpersonalna implikuje rozwój skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Osoby te dostrzegają między sobą różnice, są wrażliwe na nastroje innych i mają zdolność zarządzania perspektywami innymi niż postawa empatyczna.

7. Inteligencja intrapersonalna

Inteligencja intrapersonalna jest zasadniczo wewnętrzna, ponieważ implikuje zdolność rozumienia siebie. Ci ludzie są nie tylko świadomi swoich pragnień, uczuć, nastrojów i oczekiwań, ale wykorzystują te informacje do inteligentnego zarządzania swoim życiem.

- Reklama -

Ci, którzy posiadają ten typ inteligencji, również rozwijają samorozpoznanie; to znaczy rozumieją, jak działają ich procesy poznawcze (myślenie, uwaga i pamięć), co pozwala im podejmować lepsze decyzje i skuteczniej rozwiązywać problemy.

8. Inteligencja naturalistyczna

Inteligencja naturalistyczna to zdolność postrzegania relacji między gatunkami a ludźmi, rozpoznawania możliwych różnic lub podobieństw między nimi. Osoby te są w stanie stosunkowo łatwo identyfikować, rozróżniać, obserwować i klasyfikować członków grup lub gatunków flory i fauny.

Osoby z tego rodzaju inteligencją nie tylko identyfikują różnorodność istniejącą w świecie przyrody, ale mają również szczególną wrażliwość na środowisko. Mają naturalną ciekawość poznawania środowiska i uwielbiają kontakt z naturą.

9. Inteligencja emocjonalna

Inteligencję emocjonalną można uznać za połączenie inteligencji interpersonalnej i intrapersonalnej, ponieważ implikuje ona zdolność rozpoznawania emocji własnych i innych oraz zarządzania nimi. Zaproponowana przez psychologów Petera Saloveya i Johna Mayera składa się z pięciu podstawowych umiejętności: samoświadomości emocjonalnej, samokontroli emocjonalnej, motywacji własnej, empatii i umiejętności społecznych.

Dlatego ludzie inteligentni emocjonalnie są świadomi swoich nastrojów i nastrojów emocje i uczucia otaczających ich osób, będąc w stanie asertywnie nimi zarządzać. Ci ludzie mają emocjonalna szczegółowość i empatii, ale nie pozwalają, by przytłoczyły ich emocje, ale raczej mają psychologiczne zasoby, aby je odpowiednio skierować.

10. Inteligencja egzystencjalna

Gardner zdefiniował egzystencjalną inteligencję jako „Umiejętność pozycjonowania się w odniesieniu do kosmosu i egzystencjalnych cech kondycji ludzkiej, takich jak sens życia i śmierci, ostateczne przeznaczenie świata fizycznego i psychicznego w głębokich doświadczeniach, takich jak miłość do drugiego”.

Osoby z tego typu inteligencją mają skłonność do zastanawiania się nad swoim istnieniem, nad sensem życia i tym, co może się wydarzyć po śmierci. Nie tylko mają bogate życie duchowe, ale rozwijają skłonność do filozofowania i kwestionowania wszystkiego, w oparciu o ich głęboką zdolność do samoobserwacji i obserwacji otoczenia.

11. Twórcza inteligencja

Twórcza inteligencja jest wynikiem połączenia intelektu z wyobraźnią w celu stworzenia oryginalnego pomysłu lub produktu. W rzeczywistości, chociaż inteligencja wiąże się z rozwiązywaniem problemów, nie zawsze prowadzi do oryginalnych rozwiązań. Z drugiej strony osoby o kreatywnej inteligencji myślą nieszablonowo i znajdują nowe rozwiązania.

Ten rodzaj inteligencji oznacza zdolność zrobienia kroku naprzód i wyobrażenia sobie wielu możliwości, które jeszcze się nie zmaterializowały. Są to ludzie o otwartym i elastycznym myśleniu, którzy są w stanie spojrzeć na rzeczy z różnych perspektyw, aby znaleźć nietypowe lub nowe odpowiedzi.

12. Inteligencja oparta na współpracy

W środowisku organizacyjnym i społecznościowym pojawił się nowy typ inteligencji, który odnosi się do zdolności do pracy zespołowej dla osiągnięcia wspólnego celu. Inteligencja oparta na współpracy oznacza uporządkowaną dyskusję, która pozwala grupie ludzi tworzyć lepszą wspólną wiedzę i podejmować decyzje, z większą szansą na przezwyciężenie wyzwań i trudności stwarzanych przez różne działania ludzkie w coraz bardziej złożonym i zmieniającym się środowisku.

Jest to bardzo szczególny rodzaj inteligencji, ponieważ obejmuje zdolność do pracy z innymi, dzielenia się wiedzą i sposobami robienia rzeczy, aby osiągnąć wspólny cel. Jest to inteligencja o wybitnie praktycznym charakterze, ponieważ jest bardziej zorientowana na działanie. Ci ludzie czują się komfortowo pracując z innymi i osiągają najlepsze wyniki w tych kontekstach współpracy.

Czy wszystkie te typy inteligencji są ważne?

Teoria inteligencji wielorakiej była szeroko krytykowana. Wielu psychologów uważa, że ​​chodzi o talenty, a nie o inteligencję w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jest to jednak niewątpliwie propozycja odważna, odbiegająca od klasycznych koncepcji inteligencji, ponieważ nie ogranicza się do umiejętności tradycyjnie uznawanych za przejawy inteligencji i zwykle nagradzanych w kontekstach akademickich.

Idea, że ​​istnieją różne typy inteligencji, nadaje ten sam status innym talentom, umiejętnościom i zdolnościom, które nie ograniczają się do inteligencji logiczno-matematycznej i językowej. Dlatego idea, że ​​istnieją różne typy inteligencji, zakłada rewolucję w całym społeczeństwie poprzez nadanie znaczenia - lub przynajmniej sygnalizacji - umiejętnościom mniej cenionym przez tradycyjny system szkolny.

Źródła:

Larivée, S. (2010) Las Inteligencias Múltiples de Gardner. ¿Descubrimiento del Siglo czy Simple Rectitud Política? Mexican Review of Investigation in Psychology; 2 (2): 115-126.

Chen, J. (2004) Teoria inteligencji wielorakich: czy to teoria naukowa? Rekord kolegium nauczycieli; 106 (1): 17-23.
Gardner, H. (1987). Teoria inteligencji wielorakich. Roczniki dysleksji; 37: 19–35.

Gardner, H. (1983) Frames of Mind: Theory of Multiple Intelligences. Nueva York: Basic Books.

Wejście 12 rodzajów inteligencji, którą posiadasz? po raz pierwszy opublikowano w Kącik Psychologii.

- Reklama -

Zamknij wersję mobilną